I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia usług hostingowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora.

3. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

4. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

5. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

6. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

7. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

8. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

9. pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

II. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej w przeciągu 21 dni od momentu otrzymania  pro-formy, doręczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W ciągu 4 dni od zaksięgowania wpłaty wystawiana jest faktura, która wysyłana jest do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na życzenie Klienta pocztą tradycyjną.

6. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na pro-formie. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku zwłoki we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 21 dni Operator ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Odstąpienie od Umowy w trybie zdania poprzedzającego co pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za cały rozpoczęty Okres abonamentowy.

7. Opłata abonamentowa jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

8. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

9. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma.

10. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

III.  Zasady odpowiedzialności Operatora

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

a.niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,

b.braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

c.nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),

d.naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,

e.działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);

f.wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, "złamanie" danych dostępowych itd.),

g.zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

h.niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,

i.otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego.

m.ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.

4. Operator zastrzega sobie prawo do:

a.sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,

b.natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu.

5. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).

2. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.

4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.

5. Operator jako podmiot z art. 31 5. ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, któremu Klient powierzył przetwarzanie danych osobowych, przechowuje (przetwarza) dane osobowe innych osób trzecich, które są przetwarzane przez Klienta przy wykorzystaniu Usług hostingowych, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy i Regulaminu.

logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy