Podgląd plików spakowanych do gz.

zcat plik.txt.gz

Liczenie liczby plików w katalogach

find .  -type f | wc -l

Liczenie liczby plików oraz katalogów w katalogach

find .  -type f | wc -l

Szukanie plików zawierających zwrot

grep -rnw '/sciezka/do/plikow/' -e 'szukany zwrot'

Szukanie plików z konkretnymi rozszerzeniami  zawierających zwrot

grep -rnw '/sciezka/do/plikow/' --include \*.cpp -e 'szukany zwrot'

Usuwanie plików starszych niż 100 dni i usunięcie ich

find . -mtime +100 -exec rm {} \;

Usuwanie plików młodszych niż 10 dni

find . -mtime -100

Zgrywanie plików przez ftp

wget -m ftp://uzytkownik:haslo@nazwahosta.com/podkatalog

Kasowanie pustych katalogów

find . -type d -empty -delete
logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy